phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)

Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)I, MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:


- Mệnh đề quan hệ không phải là thành phần thiết yếu của câu, chúng có thể bổ sung thêm nghĩa cho câu nhưng nếu bỏ chúng đi thì câu vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng ngữ pháp.
- Có hai loại mệnh đề quan hệ chính trong tiếng anh: 

  • Mệnh đề quan hệ xác định.
  • Mệnh đề quan hệ không xác dịnh.

Học cách phân biệt chúng rất quan trọng vì nó quyết định đại từ giới thiệu cho mệnh đề quan hệ.

II, DEFINING CLAUSE (MỆNH ĐỀ XÁC ĐỊNH)

Mệnh đề xác định cho chúng ta biết người hoặc việc cụ thể chúng ta đang nói tới trong một nhóm người hoặc việc lớn hơn. Nếu bỏ chúng đi, nghĩa của câu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng không nằm tách biệt với thành phần còn lại của câu bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc.

Ex:

- The woman who visited me in the hospital was very kind.
- The umbrella that I bought last week was already broken.
- The man who stole my backpack has been arrested.
- The weather that we had this summer was beautiful.

III, NON-DEFINING CLAUSE (MỆNH ĐỀ KHÔNG XÁC ĐỊNH)

Mệnh đề không xác định hay không cần thiết cho chúng ta biết thêm thông tin về người hoặc việc/vật chúng ta đang nói tới. Nếu bỏ mệnh đề quan hệ không xác định khỏi câu, chúng ta chỉ bỏ mất chi tiết nào đó, nhưng nghĩa của toàn bộ câu không thay đổi. Mệnh đề quan hệ không xác định thường bị ngăn cách với các thành phần còn lại của câu bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc.

Ex:

- The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
- Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
- The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
- My mother, who is 86, lives in Paris.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

IELTS Reading Manual (Download)