phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Punctuation (Dấu câu trong tiếng Anh)

Punctuation (Dấu câu trong tiếng Anh)I, Punctuation.

- Dấu câu
được sử dụng để câu có nghĩa, rõ ràng, mạch lạc. Dùng dấu câu đúng cách giúp tổ chức bài viết tốt hơn.


Nếu câu mà không có dấu câu thì sẽ như thế nào???

- Chúng ta cùng tham khảo một ví dụ sau:

Perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when iam in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me i think ill learn some punctuation not too much enough to write to Uncle Harry he needs some help

- Bây giờ hãy xem sự có mặt của dấu câu sẽ làm câu khác hẳn như thế nào nhé!

Perhaps you don't always need to use commas, periods, colons, etc to make sentences clear. When I am in a hurry, tired, cold, lazy or angry I sometimes leave out punctuation marks. "Grammar is stupid! I can write without it and don't need it," my uncle Harry once said. He was not very clever, and I never understood a word he wrote to me. I think I'll learn some punctuation - not too much, enough to write to Uncle Harry. He needs some help!

II, Một số dấu câu cơ bản trong Tiếng Anh.

-   Stop (.)                                 :    Dấu chấm    trong 1 số trường hợp còn có thể dùng "period" (kiểu Mỹ)


-   Comma (,)                            
:   Dấu phẩy-   
Exclamation mark (!)           :   Dấu chấm than-   Question mark (?)
                :    Dấu chấm hỏi-   Colon  (:)                              
:    
Dấu hai chấm     


-   Semicolon (;)
                        :    Dấu chấm phẩy -   
Double quotation marks (" ") :   Dấu ngoặc kép 


-   Parenthesis ( )                       
:   Dấu ngoặc đơn -   
Square brackets[ ]                 :    Dấu ngoặc vuông-   Hyphen(-)
                              :   Dấu gạch ngang 


-   Arrow(->)                             :   Dấu mũi tên 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

IELTS Reading Manual (Download)