phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Determiners (Từ hạn định)

Determiners (Từ hạn định)

Determiners

I, Định nghĩa:

- Các từ hạn định hay chỉ định từ là những từ thường được đặt trước các danh từ xác định để chỉ một người/sự việc/sự vật cụ thể hoặc đặc biệt mà bạn đang đề cập đến.

 - Từ hạn định (DETERMINERS) là từ đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh từ và trước một tính từ. Do đó mà từ hạn định không thể đứng một mình mà phải có một danh từ hoặc một cụm danh từ theo sau.

II, Phân loại từ hạn định:


Loại Từ hạn định
Liệt kê Ví dụ
Mạo từ a, an, the I saw a girl last night.
Từ hạn định chỉ định this, that, these, those Look at these flowers!
Từ hạn định sở hữu my, his, her, your, our, their, its My father works at a big insurance company.
Từ chỉ số lượng all, every, most, many, much, some, few, little, any, no… We don’t have many eggs. We don’t have muchmoney.
Số từ one, two, three, first, second, third,….. I ordered two cakes. She won third prize.
Từ hạn đinh Nghi vấn whose, which, what Whose car did you borrow? Which books have you read?

III, Cách dùng các loại từ hạn định:

a, Mạo từ: (Articles)


- Mạo từ là tư hạn định phổ biến.
- Gồm 3 loại: a/an/the
- Mạo từ được chia làm hai loại: Mạo từ xác định và mạo từ không xác định.

 

Mạo từ không xác định

(a/an)

Mạo từ xác định

(the)

Dùng với

Danh từ số ít

Cho mọi danh từ(số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được)


Dùng khi

Người nghe/ người nói chưa biết gì về đối tượng được nói đến hoặc chỉ biết một cách chung chung

Khi người nói/ người nghe đã biết đươc đối tượng đang nói đến ai

Ví dụ

He met a girl last night

The girl is generous and kind

The red wine


b, Từ hạn định chỉ định ( Demonstrative Determiners)


- Từ hạn định chỉ định dùng để nói sự xa hay gần của ai đó với người nói.
- Gồm 4 từ: This, that, these, those.

 

Gần

Xa

Số ít

This

That

Số nhiều

These

Those

  - Ví dụ:

+ I like this colour.
+That man over there look scary
+ These books belong to mine.

c, Từ hạn định sở hữu ( Processive Determiners)


- Từ hạn định sở hữu hay còn gọi là tính từ sở hữu, dùng để chỉ việc ai đó đang " sở hữu" 1 cái gì đó
- Gồm 7 từ:  my, your, his, her, its, our, their.

Ví dụ:

 • We sold our house last week.
 • Your wish is my commend.
 • Her dress is from the latest collection.

Lưu ý:

 

 • Không nhằm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.
 • Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):
  • The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.
  • It’s raining. = It is raining. → Trời đang mưa.
  • Look at the train! It’s comming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa! Nó đang tiến đến


d, Từ chỉ số lượng (Quantifiers)


Từ chỉ số lượng là những từ mô tả số lượng của một cụm danh từ.

Chỉ dùng với danh từ đếm được Chỉ dùng với danh từ không đếm được Dùng cho cả hai loại danh từ
 • a few
 • a number of
 • several
 • many
 • a majority of
 • every
 • a little
 • a great deal of
 • a large amount of
 • much
 • all
 • a bit of
 • a lot of / lots of
 • no / none
 • not any
 • plenty of
 • any
 • some

Ví dụ:-
- I buy every book from this author.
- All students from this school passed the entrance exam.
- She had no money.


e. Từ hạn định: ENOUGH


- Công thức dùng với từ Enough:

Enough + danh từ

-Trong trường hợp “enough” là trạng từ, ta có công thức sau:

Tính từ / Trạng từ / Động từ + Enough

Ex:

·        There are enough chairs for everyone here. → danh từ “chair”

·        I hadn’t trained enough for the job. → động từ “train”

·        This house isn’t big enough for us. → tính từ “big”

·        We didn’t leave early enough. → trạng từ “early”


f. Số từ (Numbers)


- Gồm số đếm và số thứ tự:

+ Số đếm: one, two, three,….

 + Số thứ tự: first, second, third,…

-Ex:

·        There are about two hundred (200) people on the street.

·        He has just made his second score.

·        The first three people who answer correctly will get a present.


g. Từ hạn đinh Nghi vấn (Interrogative Determiners)

-Gồm 3 từ: which, what, whose.

 • ·        Whose dùng để thể hiện ý “thuộc về ai đó”. Whose thường được dùng nhiều trong các câu liên quan đến Mệnh đề quan hệ – Đại từ quan hệ.
 • ·        What dùng để hỏi thông tin cụ thể về một điều gì đó.
 • ·        Which cũng dùng để hỏi thông tin cụ thể về một điều gì đó, nhưng là từ một tập hợp đã cố định sẵn. (người hỏi đã có một số lựa chọn nhất định và hỏi người nghe là thích cái nào trong số đó)

 

Ex: What sports do you like?

       Which dress do you like? The red one or the green one?

       Whose iPhone was stolen?


h. Từ hạn định chỉ Sự khác biệt


- Có 3 từ hạn định chỉ sự khác biệt. Đó là: another, other và the other.

-  Cách dùng:


+ Another:

·        dùng để chỉ một cái gì đó khác, hoăc thêm vào cái đã nói đến trước đó

·        dùng với danh từ số ít

Ex: Would you like another cup of coffee? → thêm 1 cốc cà phê nữa

       Another reason to reject his offer is…. → thêm 1 lý do nữa là…


+ Other:

·        dùng để chỉ một cái gì đó khác hẳn với cái đã nói đến trước đó

·        dùng với danh từ số nhiều

Ex:  I have no other ideas. → ý kiến khác

       There are other jobs you could try. → công việc khác


+ The other:

·        dùng để chỉ đến (những) cái còn lại trong (những) cái đã nói đến trước đó

·        dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều

Ex:  I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → những cuốn còn lại trong series

       Where is the other box of candy? → hộp kẹo còn lại

 

 ĐĂNG KÝ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

IELTS Reading Manual (Download)