phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập
CÁC KHÓA HỌC IELTS

Các khóa học

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
KHÓA IELTS ADVANCED Đầu vào Band 5.0 Ngày 05 và 25 hàng tháng
KHÓA IELTS INTENSIVE Đầu vào Band 5.0 Ngày 05 và 25 hàng tháng
KHÓA IELTS BASIC 2 Đầu vào Band 4.0 Ngày 05 và 25 hàng tháng
KHÓA IELTS BASIC 1 Đầu vào Band 3.5 Ngày 05 và 25 hàng tháng
KHÓA PRE-IELTS Đầu vào dưới Band 3.5 Ngày 05 và 25 hàng tháng
Download

Language tips

Use our Language Talk page to help build your vocabulary, skills and knowledge
Xem thêm